พันธกิจ

 

 

1. สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ

2. พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการจัดการด้านดูแลสุขภาพ

3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาระบบงานสำคัญ ให้สามารถจัดบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Add comment


Security code
Refresh