ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส จังหวัดฉะเชิงเทรา

https://drive.google.com/file/d/19_j-66Og0WEvnWY5Btw3fc4G3igtOAxz/view?usp=sharing