ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้าเปื้อนและจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลแปลงยาว เป็นเวลา 9 เดือน

 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอประกาศเผยแพร่การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกอบด้วย

                  1.ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ โรงพยาบาลแปลงยาว เป็นเวลา 9 เดือน ระยะเวลาการจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รวมพื้นที่ 6,640 ตารางเมตร ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,254,960.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

                   2.ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าเปื้อนที่เกิดจากการปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลแปลงยาว เป็นเวลา ๙ เดือน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประมาณการผ้าเปื้อนที่จะส่งซักจำนวน ๔๓,๒๐๐ กิโลกรัม ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๔,๘๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

 

 

 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์    ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561    ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๘๕๘ ๙๐๐๒-๓ ต่อ ๑๐๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

Add comment


Security code
Refresh