EB3-3.1 การเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง-วงเงิน5,000ขึ้นไป-ไตรมาส1ปี2563

โรงพยาบาลแปลงยาว ขอเผยแพร่ข้อมูล EB3-3.1 การเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง-วงเงิน5,000ขึ้นไป-ไตรมาส1ปี2563 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสาร โดยคลิก  https://drive.google.com/open?id=1YsQfQdb9yr6iI8Iq9ZKTYk9fSqKr4M0Y

Add comment


Security code
Refresh