ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลแปลงยาว

                 ด้วย โรงพยาบาลแปลงยาว   ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว ๗๖๕ เมตร โรงพยาบาลแปลงยาว จำนวน 1 งาน มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ดาว์นโหลดเอกสารคลิกที่> https://drive.google.com/open?id=16VnSYObL4jsKXSqnAYR5RE5D3K5W-PSC

                    จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทาบโดยทั่วกัน

                                           ประกาศ    วันที่  16 สิงหาคม  พ.ศ. 2561

                                                     งานพัสดุ โรงพยาบาลแปลงยาว