ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 765 เมตร โรงพยาบาลแปลงยาว

                  จังหวัดฉะเชิงเทรา   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 765 เมตร โรงพยาบาลแปลงยาว ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 งาน แบบเลขที่ 1/2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงิน  1,325,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

                 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

                 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 3858 9002-3  ต่อ 100  ในวันและเวลาราชการ

                 สามารถดาวน์โหลดประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา  คลิก

https://drive.google.com/open?id=1Gr2ad-PcaE5BSoMHK6SQNdwmq0tMASZr

               จึงประกาศให้ทราบโโยทั่วกัน   ประกาศ     วันที่  23 สิงหาคม พ.ศ. 2561