เผยแพร่ราคากลาง งานก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 765 เมตร โรงพยาบาลแปลงยาว

               ด้วย โรงพยาบาลแปลงยาว   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 765 เมตร โรงพยาบาลแปลงยาว ตำบลวังเย็น  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 งาน แบบเลขที่ 1/2560  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               จึงขอเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างให้แก่ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล  และเพื่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด   โดยมีรายละเอียด ตามที่แนบ 

                ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2561

                คลิก 1 ป.ป.ช.7  https://drive.google.com/open?id=1VfJivlxKqD9PHnpzokTVcPZ50e4AMk9G 

                คลิก 2 รายงานราคากลาง ปร.5 และ ปร.4 https://drive.google.com/open?id=1vhajxo20YKX0DrTjrIkDz_yuoOj1vkW5