ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 765 เมตร โรงพยาบาลแปลงยาว

 

                 ตามประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อม             บ่อพักน้ำและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 765 เมตร  โรงพยาบาลแปลงยาว  ตำบลวังเย็น  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 งาน แบบเลขที่ 1/2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่  4/2561ลงวันที่  23  สิงหาคม  2561  นั้น

 

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 765 เมตร  โรงพยาบาลแปลงยาว  ตำบลวังเย็น  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 งานแบบเลขที่ 1/2560 ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท นิลสวัสดิ์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,227,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่  คลิกดาวน์โหลดhttps://drive.google.com/open?id=1bgJyfZhgo5ZHAojEqOs4h9goN66cXQBP

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2661

งานพัสดุ โรงพยาบาลแปลงยาว