Up

EB8: ข้อร้องเรียน

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์โรงพยาบาลแปลงยาว
ผังกระบวนการจัดการเรื่องร้าวร้องทุกข์โรงพยาบาลแปลงยาว
รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 2560 รอบ6 เดือน
รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 2561 รอบ6 เดือน
 
 
Powered by Phoca Download