วันจันทร์ที่ 3 เมษายน2566 เวลา10.00 น แพทย์หญิงทิพวรรณ ไชยประการ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแปลงยาว) ร่วมพิธีเปิดการดำเนินงานโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ...
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น งานการพยาบาลผู้คลอดโรงพยาบาลแปลงยาว จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด “ ปีงบประมาณ 2566 แบ่งการอบรม3 รุ่น รุ่นละ1วัน ในระหว่างวันที่8-10 มีนาคม 2566 วิทยากร แพทย์หญิงชมพูนุท สิทธิ ...
กลุ่มงานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลแปลงยาว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง 100% เครือข่ายสุขภาพอำเภอแปลงยาว ประจำปีงบประมาณ 2566 ในระหว่างวันที่14-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ...