ITA 2565

 

MOIT 1 มาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. คำสั่ง / กรอบแนวทาง

1.1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง/ประกาศ

1.2 คำสั่ง/ประกาศ เรื่อง คณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซต์

1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในปีที่ผ่านมา

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ

2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

2.3 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร

1.2 นโยบายผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างโรงพยาบาลแปลงยาว

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน

1.5.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1.5.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ อำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน

เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.7 ข้อมูลการติดต่อโรงพยาบาลแปลงยาว

1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

1.9 บันทึกขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

2. วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7. ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

8. นโยบายและยุทธศาสตร์โรงพยาบาลแปลงยาว

9. แผนปฏิบัติการประจำปีและการติดตามประเมินผลประจำปี ของโรงพยาบาลแปลงยาว ทุกแผน

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของโรงพยาบาลแปลงยาว

11. คู่มือการปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

12. คู่มือการปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

13. คู่มือการปฏิบัติงาน  ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

13.1 คู่มือการปฏิบัติงาน  ให้บริการประชาชนโรงพยาบาลแปลงยาว

13.2 คู่มือการให้บริการผู้ป่วยนอก OPD

13.3 คู่มือแนวทางการบริหารพัสดุ

14. รายงานผลการดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการโรงพยาบาลแปลงยาว

15. รายงานผลการดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลแปลงยาว

16. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

17.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุโรงพยาบาลแปลงยาว ประจำปีงบประมาณ 2564

17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุโรงพยาบาลแปลงยาว ประจำปีงบประมาณ 2565

17.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

17.3.1 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี งบลงทุน

17.3.2 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี งบดำเนินงาน

17.3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)

17.5.1 สขร.1 ตุลาคม 2564

17.5.2 สขร.1 พฤศจิกายน 2564

17.5.3 สขร.1 ธันวาคม 2564

17.5.4 สขร.1 มกราคม 2565

17.5.5 สขร.1 กุมภาพันธ์ 2565

17.5.6 สขร.1 มีนาคม 2565

17.5.7 สขร.1 เมษายน 2565

17.5.8 สขร.1 พฤษภาคม 2565

17.5.9 สขร.1 มิถุนายน 2565

17.5.10 สขร.1 กรกฎาคม 2565

17.5.11 สขร.1 สิงหาคม 2565

17.6.12 สขร.1 กันยายน 2565

MOIT 3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 4 การวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่

ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการ ประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

1.4 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลแปลงยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.4.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.4.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.4.3 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ โรงพยาบาลแปลงยาว

1.4.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ข้อ 2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

งบลงทุน งบการดำเนินงาน  (ทุกไตรมาส)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ไตรมาส 1 เดือนตุลาคม 2554 - เดือนธันวาคม 2564)

2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

2.1.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน

2.1.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน

2.1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

(ไตรมาส 2 เดือนมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565)

2.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

2.2.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน

2.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน

2.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

(ไตรมาส 3 เดือนเมษายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2565)

2.3 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

2.3.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน

2.3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน

2.3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

(ไตรมาส 4 เดือนกรกฎาคม2565 - เดือนกันยายน 2565)

2.4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

2.4.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน

2.4.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน

2.4.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา

3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง ปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560

3.2.1 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเล็กน้อย ไม่เกิน 100,000 บาท

3.2.2 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเล็กน้อย เกิน 100,000 บาท

3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม  2564

ไตรมาสที่ 1 เดือน พฤศจิกายน  2564

ไตรมาสที่ 1 เดือน ธันวาคม  2564

ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2565

ไตรมาสที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2565

ไตรมาสที่ 2 เดือน มีนาคม 2565

ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2565

ไตรมาสที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2565

ไตรมาสที่ 3 เดือน มิถุนายน 2565

ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2565

ไตรมาสที่ 4 เดือน สิงหาคม 2565

ไตรมาสที่ 4 เดือน กันยายน 2565

2.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม  2564

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน  2564

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม  2564

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2565

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2565

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2565

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร.1 เดือน เมษายน 2565

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2565

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน 2565

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2565

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร.1 เดือน สิงหาคม 2565

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร.1 เดือน กันยายน 2565

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม  2564

ไตรมาสที่ 1 เดือน พฤศจิกายน  2564

ไตรมาสที่ 1 เดือน ธันวาคม  2564

ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2565

ไตรมาสที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2565

ไตรมาสที่ 2 เดือน มีนาคม 2565

ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2565

ไตรมาสที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2565

ไตรมาสที่ 3 เดือน มิถุนายน 2565

ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2565

ไตรมาสที่ 4 เดือน สิงหาคม 2565

ไตรมาสที่ 4 เดือน กันยายน 2565

MOIT 6 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลแปลงยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลแปลงยาว และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.3  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

2.แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลแปลงยาว และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.กรณีหน่วยงานใช้คำสั่งเดิม ที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน

1.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.2 ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

1.3 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

2.กรณีที่หน่วยงานมีการปรับปรุงประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำที่ออกโดยผู้บริหารสูงสุด ระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) กรณีพบประเด็นปัญหา อนุโลมเป็นนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด

2.2 คำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

2.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

2.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 8 รายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 2 (รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)

1.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

1.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

1.3 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)

1.4 หลักฐานประกาศรายงาน

1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ไตรมาสที่ 3 รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

1.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

1.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

1.3 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 9 การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ในรูปแบบการอบรมปกติ (On site) และ/หรือรูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (On air)  ประกอบด้วย

1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

2. โครงการ

3. รายชื่อสมาชิก

4. กิจกรรม / รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

5. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงาน

6. รายงานการอบรม

7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

8. รายงานติดตามผลการดำเนินงานวัดความรู้หลังการอบรม

MOIT 10 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

1. คู่มือดำเนินงานเรื่องร้องเรียน  การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

2. คู่มือดำเนินงานเรื่องร้องเรียน  การทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. ช่องทางการร้องเรียน

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 11 การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

ไตรมาสที่ 2

1. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15วัน

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565)

2. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565)

4. สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

5. สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ไตรมาสที่ 4

1. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15วัน

รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 256531 สิงหาคม 2565)

2. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 256531 สิงหาคม 2565)

4. สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

5. สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 12 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

2. โครงการ

3. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจ

4. รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม

5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมและรายชื่อผู้เข้าอบรม 

6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบสั่งการ

7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 13 การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3

1. บันทึกข้อความลงนามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

2. ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

3. แจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ไตรมาสที่ 4

1. บันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

2. รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 14 มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

2. คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ มีการกำหนดกลไกการกำกับ ติดตาม ตามที่หน่วยงานกำหนด

3. หนังสือแจ้งเวียน

4. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

5. ภาพถ่ายกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

6. คู่มือมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ป.ป.ช.

7. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217 ทับ ว 2217 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

8. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

1. บันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ

2. รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 15 การจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป

3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

4. หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

5. ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูป และประเภทใช้สิ้นเปลือง

6. ใบยืมพัสดุประเภทคงรูป และประเภทใช้สิ้นเปลือง

7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 16 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.1 บันทึกข้อความขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2.1 บันทึกข้อความขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 17 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565)

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิ ประจำปีงบประมาณ 2565

2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. ภาพกิจกรรม

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 ถึง 30 มีนาคม 2565)

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารผู้บริหารเพื่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ชมรมจริยธรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 18 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

2. รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

3. บันทึกรายงานผลเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

4. รูปเล่มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

5. หนังสือเสนอผู้บริหาร

6. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 19 มาตรการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการรวมกลุ่มชมรม STRONG

1.มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

1.1 บันทึกข้อความลงนามมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

1.2.แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

1.3. หนังสือแจ้งเวียนแนวทางเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

1.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

1.5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม ชมรม STRONG

2.1 แนวทางการดำเนินกิจกรรม ชมรม STRONG เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแปลงยาว จิตพอเพียงต้านทุจริต

2.2 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแปลงยาว จิตพอเพียงต้านทุจริต

2.3. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแปลงยาว จิตพอเพียงต้านทุจริต

2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 20 รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

กรณีการเรี่ยไร  และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.1 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ไตรมาส 2

1.2 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ไตรมาส 4

2.1 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS 2565-1.1 ไตรมาส 2

2.2 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS 2565-1.2 ไตรมาส 2

2.3 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS 2565-2.1 ไตรมาส 2

2.4 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS 2565-2.2 ไตรมาส 2

2.5 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS 2565-1.1 ไตรมาส 4

2.6 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS 2565-1.2 ไตรมาส 4

2.7 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS 2565-2.1 ไตรมาส 4

2.8 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS 2565-2.2 ไตรมาส 4

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารระผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 21 การอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้แก่บุคลากร

ในหน่วยงาน

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

1.2 โครงการ

2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแปลงยาว

4. รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

5. ภาพกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

7.รายงานติดตามผลการดำเนินงานวัดความรู้หลังการอบรม

MOIT 22 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริต

2.1 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน

2.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

3. กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน

4. ภาพถ่ายกิจกรรม ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 23 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีขอผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ไตรมาสที่ 2

1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565)

2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

4. บันทึกข้อความแจ้งเวียน ประกาศเจตนารมณ์และคู่มือแนวปฏิบัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

1. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนด ผ่านระบบ Google Form

2. Print Screen หน้าจอ Google Form

3. นำ URL ที่ได้วางไฟล์ Print Screen หน้าจอ Google Form ไปวางในระบบ MITAS

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

ITA 2566

 

MOIT 1 มาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. คำสั่ง / กรอบแนวทาง

1.1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง/ประกาศ

1.2 คำสั่ง ประกาศ 

1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566

1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในปีที่ผ่านมา

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ

2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

2.3 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. บันทึกขอความขอเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร

1.2 นโยบายผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างโรงพยาบาลแปลงยาว

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน

1.5.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1.5.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ อำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน

เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.7 ข้อมูลการติดต่อโรงพยาบาลแปลงยาว

1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

1.9 บันทึกขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

2. วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7. ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

7.1 KPI Template 66 revised รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566

8. นโยบายและยุทธศาสตร์โรงพยาบาลแปลงยาว

9. แผนปฏิบัติการประจำปีและการติดตามประเมินผลประจำปี ของโรงพยาบาลแปลงยาว ทุกแผน

9.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-เงินบำรุง รพ.แปลงยาว ปีงบประมาณ 2566-ยา

9.2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-เงินบำรุง รพ.แปลงยาว ปีงบประมาณ 2566-วัสดุเภสัชกรรม

9.3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-เงินบำรุง รพ.แปลงยาว ปีงบประมาณ 2566-วัสดุวิทยาศาสตร์

9.4 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-เงินบำรุง รพ.แปลงยาว ปีงบประมาณ 2566-วัสดทันตกรรม

9.5 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-เงินบำรุง รพ.แปลงยาว ปีงบประมาณ 2566-วัสดุการแพทย์ เฉพาะผู้ป่วยวิกฤติ

9.6 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-เงินบำรุง รพ.แปลงยาว ปีงบประมาณ 2566-แปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์

9.7 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-เงินบำรุง รพ.แปลงยาว ปีงบประมาณ 2566-เวชภัณฑ์มิใช่ยา

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของโรงพยาบาลแปลงยาว

11. คู่มือการปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

12. คู่มือการปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

13. คู่มือการปฏิบัติงาน  ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

13.1 คู่มือการปฏิบัติงาน  ให้บริการประชาชนโรงพยาบาลแปลงยาว

13.2 คู่มือแนวทางการบริหารพัสดุ

16. รายงานผลการดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการโรงพยาบาลแปลงยาว

17. รายงานผลการดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลแปลงยาว

      แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

18.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

18.1.1 รูปเล่มรายงานการวิคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุโรงพยาบาลแปลงยาว ประจำปีงบประมาณ 2566(มาตรา11)

18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566-ไตรมาสที่ 1

       แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

18.4 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

18.4.1 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี งบลงทุน

18.4.2 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี งบดำเนินงาน

       แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

18.5 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

18.6 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1)

สขร.1 ตุลาคม 2565

สขร.1 พฤศจิกายน 2565

สขร.1 ธันวาคม 2565

สขร.1 มกราคม 2566

สขร.1 กุมภาพันธ์ 2566

สขร.1 มีนาคม 2566

สขร.1 เมษายน 2566

สขร.1 พฤษภาคม 2566

สขร.1 มิถุนายน 2566

สขร.1 กรกฎาคม 2566

สขร.1 สิงหาคม 2566

สขร.1 กันยายน 2566

MOIT 3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

2. รูปเล่มรายงานการวิคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 4 การวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่

ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการ ประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน (ตามมาตรา 11)

1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

1.4 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลแปลงยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.4.1 บันทึกรายงานการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.4.1.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-เงินบำรุง รพ.แปลงยาว ปีงบประมาณ 2566-ยา

1.4.1.2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-เงินบำรุง รพ.แปลงยาว ปีงบประมาณ 2566-วัสดุเภสัชกรรม

1.4.1.3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-เงินบำรุง รพ.แปลงยาว ปีงบประมาณ 2566-วัสดุวิทยาศาสตร์

1.4.1.4 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-เงินบำรุง รพ.แปลงยาว ปีงบประมาณ 2566-วัสดุทันตกรรม

1.4.1.5 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-เงินบำรุง รพ.แปลงยาว ปีงบประมาณ 2566-วัสดุการแพทย์ เฉพาะผู้ป่วยวิกฤติ

1.4.1.6 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-เงินบำรุง รพ.แปลงยาว ปีงบประมาณ 2566-เวชภัณฑ์มิใช่ยา

1.4.1.7 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-เงินบำรุง รพ.แปลงยาว ปีงบประมาณ 2566-วัสดุทั่วไป

1.4.1.8 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-เงินบำรุง รพ.แปลงยาว ปีงบประมาณ 2566-แปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์

1.4.1.9 แผนงานโครงการ -เงินบำรุงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

1.4.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1.4.2.1 แผนงานงบลงทุน -เงินบำรุงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

1.4.2.2 แผนการบริหารเงนิค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใยลักษณะงบลงทุน -งบค่าเสื่อมของหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566

1.4.3 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ โรงพยาบาลแปลงยาว

1.4.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ข้อ 2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

งบลงทุน งบการดำเนินงาน  (ทุกไตรมาส)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามมาตรา 12)

(ไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม 2565 - เดือน ธันวาคม 2565)

2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

2.1.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน

2.1.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน

2.1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

(ไตรมาส 2 เดือน มกราคม 2566 - เดือน มีนาคม 2566)

2.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

2.2.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน

2.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน

2.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

(ไตรมาส 3 เดือน เมษายน 2566 - เดือน มิถุนายน 2566)

2.3 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

2.3.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน

2.3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน

2.3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

(ไตรมาส 4 เดือน กรกฎาคม 2566 - เดือน กันยายน 2566)

2.4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

2.4.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน

2.4.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน

2.4.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา

3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง ปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560

3.2.1 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเล็กน้อย ไม่เกิน 100,000 บาท

3.2.2 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเล็กน้อย เกิน 100,000 บาท

3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม  2565

ไตรมาสที่ 1 เดือน พฤศจิกายน  2565

ไตรมาสที่ 1 เดือน ธันวาคม  2565

ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2566

ไตรมาสที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

ไตรมาสที่ 2 เดือน มีนาคม 2566

ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2566

ไตรมาสที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2566

ไตรมาสที่ 3 เดือน มิถุนายน 2566

ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2566

ไตรมาสที่ 4 เดือน สิงหาคม 2566

ไตรมาสที่ 4 เดือน กันยายน 2566

2.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม  2565

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน  2565

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม  2565

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2566

ตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

ตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2566

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร.1 เดือน เมษายน 2566

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2566

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน 2566

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2566

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร.1 เดือน สิงหาคม 2566

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร.1 เดือน กันยายน 2566

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม  2565

ไตรมาสที่ 1 เดือน พฤศจิกายน  2565

ไตรมาสที่ 1 เดือน ธันวาคม  2565

ตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2566

ไตรมาสที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

ไตรมาสที่ 2 เดือน มีนาคม 2566

ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2566

ไตรมาสที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2566

ไตรมาสที่ 3 เดือน มิถุนายน 2566

ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2566

ไตรมาสที่ 4 เดือน สิงหาคม 2566

ไตรมาสที่ 4 เดือน กันยายน 2566

MOIT 6 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลแปลงยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลแปลงยาว และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.3  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

2.แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลแปลงยาว และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 7 รายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 2 (รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)

1.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

1.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

1.3 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)

1.4 หลักฐานประกาศรายงาน

1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ไตรมาสที่ 3 รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

1.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

1.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

1.3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก

1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 8 การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ในรูปแบบการอบรมปกติ (On site) และ/หรือรูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (On air)  ประกอบด้วย

1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

2. โครงการ

3. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

4. ภาพกิจกรรม

5. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงาน

6. รายงานผลการอบรม

7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

 

MOIT 9 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

1. คู่มือดำเนินงานเรื่องร้องเรียน  การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

2. คู่มือดำเนินงานเรื่องร้องเรียน  การทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. ช่องทางการร้องเรียน

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 10 การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

ไตรมาสที่ 2 สรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

1. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 มีนาคม 2566)

    2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

    2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ไตรมาสที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน

1. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15วัน

รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566 – 31 สิงหาคม 2566)

2. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566 – 31 สิงหาคม 2566)

4. สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

5. สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 11 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

2. โครงการ

3. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจ

4. รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม

5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมและรายชื่อผู้เข้าอบรม 

6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบสั่งการ

7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 12 การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3

1. บันทึกข้อความลงนามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

2. ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

3. แจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ไตรมาสที่ 4

1. บันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

2. รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 13 การประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

 

1. บันทึกข้อความ รับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

2. รายงานการประเมิน

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 14 การจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในหน่วยงาน ของรัฐเดียวกัน

     2.1 ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป

     2.2 แบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป

3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมไปใช้นอกหน่วยงานของรัฐ

     3.1 ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป

     3.2 แบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป

    3.3 การกำกับติิดตาม

4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของรัฐ

     4.1 ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

     4.2 แบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

    4.3 การกำกับติดตาม

5. แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ

6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 15 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาร  2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม "ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแปลงยาว" ของโรงพยาบาลแปลงยาว

1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1.1 บันทึกข้อความขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566

1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2.1 บันทึกข้อความขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 มีนาคม 2566)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิ ประจำปีงบประมาณ 2566

2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร เพื่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 17 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 2

1. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี

2. รายงานการประชุม

3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

4. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (รูปเล่ม)

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4
1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
2.ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 18 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยง)

ไตรมาสที่ 2

1. บันทึกข้อความ

2. มาตรการป้องกันการทุจริต

3. หนังสือแจ้งเวียน

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 19 รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

กรณีการเรี่ยไร  และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไตรมาสที่ 2

1. บันทึกข้อความ

2. รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS ไตรมาส 2

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

1. บันทึกข้อความ

2. รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS  ไตรมาส 4

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 20 การอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้แก่บุคลากร

ในหน่วยงาน

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการและการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

โครงการ

2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร เพื่อรับทราบรายงานผการอบรม

4. รายงานผลการอบรม

5. ภาพกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

 

MOIT 21 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานของผู้บริหารต่อสาธารณชน

1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์

- ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน ปีงบประมาณ 2566

- ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานฯ  ปีงบประมาณ 2566

2. กิจกรรมประกาศ

3. ภาพถ่ายกิจกรรม 

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 22 แนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีขอผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ไตรมาสที่ 2

1. บันทึกข้อความ

2. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

3. บันทึกข้อความแจ้งเวียน 

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

1. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนด ผ่านระบบ Google Form

2. Print Screen หน้าจอ Google Form

3. นำ URL ที่ได้วางไฟล์ Print Screen หน้าจอ Google Form ไปวางในระบบ MITAS

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

https://drive.google.com/file/d/17pzBWWJ3Z4mMcTf9thd1qouKeXzNRNqK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ljb_qDRF0jndO6WWsTPfxgWW-0snU5Vw/view?usp=sharing