เผยแพร่แผนการบริหารเงินรายการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561

ตามที่โรงพยาบาลแปลงยาว ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 หมวดการลงทุน สิ่งก่อสร้าง จำนวน 8 รายการของโรงพยาบาลแปลงยาว จากเงินงบ UC จำนวน 1,962,875.54 บาท และเงินบำรุงสมทบ จำนวน 81,524.46 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,044,400.00 บาท  ซึ่งคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต 6 ระยอง มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 จากหมวดสิ่งก่อสร้างจำนวน 8 รายการ เปลี่ยนแปลงเป็นหมวดการลงทุนครุภัณฑ์ รายการรถพยาบาล (รถตู้) จากเงินงบ UC จำนวน 1,962,875.54 บาท และเงินบำรุงสมทบ จำนวน 537,124.46 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500,000.00 บาท  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ตัวชี้วัดที่ 5 โรงพยาบาลแปลงยาว จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการบริหารเงินรายการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561   มีรายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1V9lt4gWJ3m_fO7Re7Z9G0n4yvzQEF_7P

Add comment


Security code
Refresh