ประกาศ เผยแพร่ ร่าง ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้างก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสภาพ (กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย)

จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR โครงการจ้างก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสภาพ (กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย) พื้นที่ใช้สอย 295 ตารางเมตร ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 หลัง ตามแบบของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  แบบเลขที่ 11046+ เอกสารเลขที่ ข.7/ ม.ค./65 มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

ร่าง Tor ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์ฟื้นฟูสภาพ คลิกดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1QCQpLW9wOXh2sF8BAhsai3iUG3qOCVH7/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh